top of page

מחווה לאגרטל / ואזה

גלריה "סימן שאלה", קיבוץ עמיר, 2015

מכלול העבודה זכתה במקום שלישי בתחרות מחווה לאגרטל, תל חי, 2015

אוצר: אבנר זינגר

נושא התערוכה: האגרטל כפונקציה שימושית וכביטוי אמנותי.

על העבודות: האגרטלים שלי הם נשאים של קונספט, לא שימושיים -בחזקת לראותם בלבד.

בעבודה אחת הם מסמנים ריבוד חברתי כריבוד גאולוגי.

בעבודה השנייה מובאת המהות של אגרטל, מעין שלד פנימי שנותר חשוף וחף ממציאות מוכרת של אגרטל.

bottom of page