top of page

רטוב / שרוף: 

החומר כמרחב מטאפורי

הביאנלה השמינית לקרמיקה ישראלית
מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, 2016

אוצר: ערן ארליך

על התערוכה: איכויות פנימיות (אנדמיות) של החמר כנושא ראשי (תמה) וכיצד הן באות לכדי ביטוי (מדיום) בעשיה הקרמית.

על העבודה: העבודה עוסקת במנעד שבין מוצקות לקריסה של מבנים פיזיים כשלעצמם וכאנלוגיה למוצקות וקריסה של ערכים אישיים וחברתיים, של מערכות חברה ותרבות ושלנו אל תוך עצמנו.

bottom of page